Rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce

Do rekvalifikačních kurzů s podporou Úřadu práce se mohou přihlásit uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce. Musejí mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikují. Musejí být také zdravotně způsobilí pro absolvování kurzu i výkon nové profese.

Rekvalifikace pro ně musí být potřebná (dosavadní kvalifikace jim neumožňuje získání vhodného pracovního místa) a účelná (po ukončení rekvalifikace mají reálnou šanci získat zaměstnání).

Úhrada nákladů rekvalifikace

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné), pokud uchazeče na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Dále může poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. cestovné, pojištění pro případ škody způsobené rekvalifikačnímu zařízení).

Pro případ, že uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je v dohodě o rekvalifikaci stanovena povinnost uhradit plně náklady rekvalifikace.

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Více informací najdete na stránkách Úřadu práce: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Zdroj: Úřad práce České Republiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Úřad práce České Republiky